Webbplatsen FRIA ORD media, som ägs och drivs av FRIAORD, värnar om dig som kund och din personliga integritet. På den här sidan kan du läsa om vår integritetspolicy och hur dina personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018. Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgifter

Personuppgifter som FRIA ORD media kan ha om dig som registrerad profil eller besökare på webbplatsen:
• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Personnummer (om du t ex har en enskild firma eller har legitimerat dig vid köp / utlämning av varor)
• Lösenord (i de fall ditt företag har ett konto hos oss där du har inloggning som användare eller administratör)
Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Hur och varför vi använder alla eller delar av dina personuppgifter:
För att hantera ett kundprojekt som ett fönster på den här webbplatsen utgör, från en första förfrågan, till köp och leverans i form av publicerad landningssida, SEO, sökoptimering och/eller upprättande och administration av företagskonto på Pinterest samt övrig administration relaterat till tidigare nämnda samt för fortsatt affärsrelation, registreras väsentliga uppgifter om den beställande eller vederbörandes företag.

Dessa uppgifter, samt i förekommande fall uppgifter om andra involverade kontaktpersoner, registreras i FRIA ORD :s affärssystem. Denna information raderas efter 7 år efter avslutad affärsrelation/sedan senast besök på våra webbplatser.

I vårt interna system sparas namn, titel, kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress). FRIA ORD media jämte ::FRIA ORD via vqm sälj- och ekonomipersonal har tillgång till det kundregister som finns i affärssystemet.
Mailadresser sparas i vårt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.
FRIA ORD media och FRIA ORD delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör för att fullfölja en specifik beställning eller leverans.
Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge som det är nödvändigt för arkivering samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Avtal m.m.

Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är kund- respektive leverantörsavtal.

Om FRIA ORD med1as och FRIA ORD: s webbplatser
För din trygghet är våra webbplatser så kallade säkra webbplat
ser med SLL-certifikat och 2096-bitars kryptering (https), för att beställningar, inloggningar och formulär ska kunna användas säkert.

Användning av cookies

Våra webbplatser använder sessions-cookies för att underlätta användningen (dessa raderas när webbläsaren stängs), samt Analytics-cookies för statistik (webbläsar-info, IP-nr mm sparas enl Googles standardpolicy). Vill man undvika spårning bör cookies stängas av i webbläsaren. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

Information, ändring eller borttagning av uppgifter
Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att mejla info(at)friaordmedia.se. Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts). Du får ett svarsmejl med aktuell information samt relevanta bilagor. Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till ::FRIA ORD:: via vqm med vändande e-post, varpå vi raderar/ändrar din information.